SÚKROMIE

1) Predmet spracovania
Vzhľadom na služby a produkty, ktoré ponúka naša organizácia, spracovateľ údajov spracúva osobné, identifikačné a nešpecifické údaje (napríklad: meno, priezvisko, daňový kód, e-mail, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“ alebo „údaje“))). oznámili ste nám, keď požadujete služby od našej organizácie a / alebo pri definovaní zmluvných dohôd a / alebo propagačných iniciatív a na účely uvedené nižšie. Pri niektorých službách môže byť potrebné spracovanie špeciálnych údajov, tj osobných údajov vhodných na identifikáciu rasového a etnického pôvodu, náboženského, filozofického alebo iného presvedčenia, politických názorov, členstva strán, odborových zväzov, združení alebo organizácií náboženských, filozofický, politický alebo odborový charakter, zdravotný stav a sexuálny život. (ďalej len osobitné údaje). V prípade niektorých legislatívnych požiadaviek môžu byť potrebné súdne údaje.
2) Účel a právny základ spracovania
Vaše osobné údaje sú spracovávané:
A) Bez vášho výslovného súhlasu, pretože vyplývajú zo zákonných a / alebo zmluvných záväzkov alebo odkazujú na oprávnené záujmy (zákon o ochrane súkromia a článok 6 – GDPR), na tieto účely:
Správa a údržba služieb požadovaných zainteresovanou stranou a nájdenie zainteresovanej strany na organizáciu požadovaných služieb;
Plnenie predzmluvných, zmluvných a fiškálnych záväzkov vyplývajúcich z existujúcich vzťahov s vami; Plnenie povinností ustanovených zákonom, iným právnym predpisom, právnymi predpismi EÚ alebo nariadením orgánov, vrátane účtovných a daňových záležitostí;
Predchádzanie alebo odhaľovanie podvodných činností alebo škodlivého zneužívania a / alebo na účely stanovené v súčasných právnych predpisoch o praní špinavých peňazí.
Povinné povinnosti vyplývajúce z požiadaviek organizačného a manažérskeho modelu založených na osobitných uznávaných normách (napríklad normy ISO, UNI atď.), Ktoré sa vyžadujú podľa právnych predpisov a / alebo osobitných zmluvných požiadaviek požadovaných zainteresovanou stranou a / alebo vysvetlených ako požiadavka na služby.
Výkon práv kontrolóra, napríklad právo obhajovať sa na súde.

In case of any questions please contact me on +421 911 425 373, Michal Škultéty- translator responsible for translation of pavincaffe.com to Slovak language, Pavin Caffe Slovakia brand member
Dostupnosť zainteresovanej strany pre informácie týkajúce sa požadovaných služieb a ich riadenia; Umožnenie registrácie služieb a umožnenie zaslania užitočných informácií zainteresovanej strane o požadovaných službách;
Za legitímny záujem odkazujúci na aktualizácie komerčnej komunikácie o iniciatívach našej organizácie.
Pokiaľ ide o údaje zhromaždené na webovej stránke
Povolenie registrácie na webovú stránku
Umožní vám odpovedať na vaše otázky v zmluvnom «formulári»; Správa a údržba webovej stránky;
Prevencia alebo odhalenie podvodných aktivít alebo škodlivého zneužívania webovej stránky; Pre potreby súvisiace s prevádzkou a údržbou a akékoľvek služby tretích strán, ktoré používa, môžu zhromažďovať systémové denníky, ktoré sú súbormi, ktoré zaznamenávajú interakcie a ktoré môžu tiež obsahovať osobné údaje, napríklad IP adresu používateľa.
Za legitímny záujem, ktorý sa týka aktualizácií komunikácií (vrátane komerčných) o iniciatívach našej organizácie a / alebo vyplývajúcich z uplatniteľných legislatívnych požiadaviek
B) Iba s Vaším osobitným a samostatným súhlasom (článok 7 GDPR a podľa zákonného dekrétu č. 196/03) na nasledujúce účely
B.1 Spracovanie údajov na zlepšenie služieb, ktoré nie je potrebné na vykonávanie operácií uvedených v bode 2A, ale zamerané na zlepšenie požadovaných služieb, av každom prípade sa vždy získava priamo od zainteresovanej strany. Plnenia pre vývoj procesov a služieb požadovaných systémami riadenia a implementovanými organizačnými modelmi, ale nie sú záväzné a nesúvisia s konkrétnymi normami. Dáta sa použijú na urýchlenie následných požiadaviek na služby našej organizácie
B.2 Marketing a / alebo reklama: Zasielanie spravodajcov, komerčných oznámení a / alebo reklamných materiálov o produktoch alebo službách ponúkaných organizáciou. Informujeme vás, že ak už ste našim zákazníkom, môžeme vám poslať obchodné oznámenia týkajúce sa služieb a produktov podobných tým, ktoré ste už dostali, pokiaľ ste proti tomu nevzniesli námietku (zákon o ochrane osobných údajov). Zasielanie informačného, propagačného, reklamného, marketingového materiálu,
Na iné účely je zodpovednosťou prevádzkovateľa definovať konkrétne informácie a súvisiace potreby súhlasu a / alebo dodatky k liečbe.

In case of any questions please contact me on +421 911 425 373, Michal Škultéty- translator responsible for translation of pavincaffe.com to Slovak language, Pavin Caffe Slovakia brand member
Toto vyhlásenie nezahŕňa žiadne spracovanie inými stranami, ktoré je možné získať prostredníctvom akýchkoľvek odkazov na našej stránke a na ktoré by sa mal uviesť odkaz na konkrétne vyhlásenie.
3) Metóda a trvanie spracovania
Spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva pomocou postupov uvedených v zákonnom dekréte č. 196/03 a čl. 4 č. 2) GDPR a presnejšie: zber údajov, zaznamenávanie, organizácia, ukladanie, konzultácie, spracovanie, úprava, výber, extrakcia, porovnanie, použitie, vzájomné prepojenie, blokovanie, komunikácia, zrušenie a zničenie. Vaše osobné údaje sú spracovávané v papierovej aj elektronickej podobe, ako aj automaticky.
Správca údajov spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov, v každom prípade však dlhšie ako 10 rokov od ukončenia vzťahu pre ciele uvedené v bode 2.A (okrem iných legislatívnych požiadaviek). Na účely uvedené v bode 2B bude údaje spracúvať až do odvolania súhlasu alebo do 5 rokov po prerušení vzťahov / komunikácie so zainteresovanou stranou z prvého zberu.
Profilovanie: nevykonáva sa profilovanie údajov
4) Prístup k údajom
K svojim údajom môžete kedykoľvek pristupovať jednoduchou žiadosťou na adresy uvedené v tomto vyhlásení.
5) Dátová komunikácia
Vaše údaje môžu byť sprístupnené a / alebo oznámené na účely uvedené v čl. 2.A) a 2.B):
Bez toho, aby boli dotknuté oznámenia a zverejnenia vykonané v súlade so zákonnými povinnosťami, môže správca údajov oznámiť vaše údaje v Taliansku a / alebo v zahraničí (ako je uvedené v nasledujúcich bodoch):
zamestnanci a spolupracovníci kontrolóra údajov v postavení menovaných pracovníkov a / alebo spracovateľov údajov a / alebo správcov systému;
technici a / alebo spolupracovníci na administratívne, daňové a účtovnícke účely a / alebo na plnenie konkrétnych právnych záväzkov alebo v prípade ktorých boli identifikovaní externí dodávatelia.
Naša sieť agentov; faktoringové spoločnosti; úverové inštitúcie; spoločnosti na vymáhanie pohľadávok; úverové poisťovacie spoločnosti; obchodné informačné spoločnosti pre požadované služby; odborníci a konzultanti; spoločnosti pôsobiace v sektore dopravy; technici a spolupracovníci

In case of any questions please contact me on +421 911 425 373, Michal Škultéty- translator responsible for translation of pavincaffe.com to Slovak language, Pavin Caffe Slovakia brand member
vymenovaní na poskytovanie požadovaných služieb / výrobkov, dozorné orgány, súdne orgány a všetky ďalšie subjekty, ktorým je komunikácia zo zákona povinná na splnenie uvedených cieľov. Právnické osoby poverené službami uvedenými v tomto vyhlásení.
spoločnosti alebo iné právnické osoby, kvalifikované a vymenované podľa čl. 28 nariadenia 679/16, na podporné činnosti, ktoré zahŕňajú: riadenie a rozvoj komunikácie, riadenie a rozvoj podnikových procesov a projektov, komunikačné a propagačné systémy na uchovávanie osobných údajov. Prístup sa môže poskytnúť tretím stranám a prepojeným spoločnostiam, ktoré poskytujú služby, ktoré kontrolór považuje za potrebné a / alebo užitočné pre riadenie spoločnosti a súvisiace podporné procesy alebo ktoré požadujete. Spoločnosti zaoberajúce sa údržbou IT systémov, úverové inštitúcie, profesionálne firmy, spoločnosti poskytujúce služby v počítačových systémoch / platformách, ktoré správca údajov považuje za užitočné, sú spoločnosti, ktoré vykonávajú externe zadané činnosti v mene kontrolóra údajov, ako externí spracovatelia. dodávateľov.
Môže byť potrebné sprístupniť údaje príjemcom o zákonných povinnostiach a / alebo odvodených z organizačných štruktúr prevádzkovateľa, ktoré zahŕňajú prítomnosť nezávislých subjektov s možnosťou byť príjemcami údajov, aby si mohli plniť legislatívne povinnosti vyplývajúce z úlohy, na ktorú sa vzťahuje. Medzi týmito príjemcami by sme mohli identifikovať dozorné orgány, inšpektorov tretích strán, ľudí, ktorí vykonávajú audity našej organizácie, subjekty a / alebo subjekty, ktoré vykonávajú kontroly v našej organizácii.
6) Prenos údajov
Spravovanie a uchovávanie osobných údajov sa bude uskutočňovať na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii prevádzkovateľa údajov a / alebo spoločností tretích strán, ktoré sú riadne vymenované za spracovateľov údajov. V súčasnosti sú naše interné servery umiestnené v Európe. Údaje sa neprenesú mimo Európskej únie. V každom prípade sa rozumie, že prevádzkovateľ bude mať v prípade potreby právo presunúť umiestnenie serverov do krajín mimo EÚ. V takom prípade správca údajov teraz zabezpečí, aby sa prenos údajov mimo EÚ uskutočnil v súlade s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami, pričom v prípade potreby stanoví dohody, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany a / alebo prijímajú štandardné zmluvné doložky stanovené Európska komisia. Pri niektorých poštových službách alebo službách „úložiska“ sa spoliehame na platformy „cloud“, ktoré môžu mať servery v krajinách mimo EÚ, ale údaje sa pre požadovanú službu ukladajú iba dočasne.
7) Povinná alebo voliteľná povaha poskytovania údajov a dôsledky odmietnutia odpovedať
Poskytovanie údajov na účely uvedené v čl. 2.A) je povinné. Ak by neexistovali, nemohli by sme zaručiť služby uvedené v bode 2.A). Namiesto toho je poskytovanie údajov na účely uvedené v bode 2.B) nepovinné.
Preto sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete žiadne údaje, alebo následne odmietnete možnosť spracovania už dodaných údajov: v takom prípade nebudete môcť dostávať komerčné oznámenia a reklamné materiály týkajúce sa služieb ponúkaných kontrolórom. V každom prípade budete mať naďalej nárok na Služby uvedené v čl. 2.A).

In case of any questions please contact me on +421 911 425 373, Michal Škultéty- translator responsible for translation of pavincaffe.com to Slovak language, Pavin Caffe Slovakia brand member
8) Práva zainteresovanej strany
Ako zainteresovaná strana máte práva uvedené v zákonnom dekréte č. 196/03 a čl. 15-22 GDPR a presne práva na:
A) Získajte potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje uchovávajú alebo nie, vrátane údajov, ktoré ešte nie sú zaznamenané, a požiadajte o ich kópiu v zrozumiteľnej forme;
B) Získať: zdroj osobných údajov; účely spracovania a použité spracovateľské postupy; logika použitá v prípade spracovania vykonaného elektronickými prostriedkami; podrobnosti o prevádzkovateľovi údajov, správcoch údajov alebo spracovateľoch a určenom zástupcovi v súlade s článkom 3 ods. 1 GDPR; stranám alebo kategóriám strán, ktorým sa osobné údaje môžu poskytovať, alebo stranám, ktoré by inak mohli získať vedomosti o údajoch počas ich činnosti ako určení zástupcovia v krajine alebo ako tí, ktorí sú zodpovední za spracovanie údajov alebo ich zástupcov;
C) Získať: aktualizáciu, opravu alebo integráciu údajov; vymazanie, transformácia do anonymného formátu alebo blokovanie údajov spracúvaných v rozpore so zákonom vrátane údajov, ktoré nie je potrebné uchovávať v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo následne spracované; osvedčenie, že operácie podľa čl. 8.A) a B) boli oboznámení aj obsahovo s tými, ktorým boli údaje oznámené alebo zverejnené, pokiaľ to nie je možné alebo z toho nevyplýva použitie prostriedkov jasne neprimeraných chránenému právu;
D) Proti úplne alebo sčasti: z legitímnych dôvodov spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, aj keď to súvisí s účelom zhromažďovania; na spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, za účelom odoslania reklamných materiálov alebo na priamy predaj alebo na vykonanie prieskumu trhu alebo komerčnej komunikácie, pomocou automatizovaných volacích systémov bez zásahu operátora prostredníctvom e-mailu a / alebo prostredníctvom tradičného marketingu. metódy telefonicky a / alebo poštou. Upozorňujeme, že právo zainteresovanej strany na vznesenie námietky uvedené v predchádzajúcom bode B) na účely priameho marketingu automatizovanými metódami sa rozširuje na tradičné metódy a že možnosť zúčastnenej strany uplatniť právo na námietky aj čiastočne zostáva v platnosti. , Zainteresovaná strana sa preto môže rozhodnúť, že bude prijímať iba komunikáciu tradičnými metódami alebo iba automatizovanou komunikáciou, ani žiaden z týchto dvoch druhov komunikácie.
V prípade potreby má tiež práva stanovené v článkoch 16 – 21 GDPR (právo na opravu, právo byť zabudnutý, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať), ako aj právo na podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov.

In case of any questions please contact me on +421 911 425 373, Michal Škultéty- translator responsible for translation of pavincaffe.com to Slovak language, Pavin Caffe Slovakia brand member
9) Ako môžu dotknuté osoby uplatňovať svoje práva
Subjekty môžu svoje práva uplatniť kedykoľvek zaslaním:
Doporučený list s potvrdením prijatia na adresu: Agátová 517/4 Kanianka, 972 17 E-mail na adresu contact me please
10) Vedľajšie
Služby kontrolóra nie sú určené deťom mladším ako 14 rokov a kontrolór nezbiera úmyselne osobné údaje týkajúce sa maloletých. V prípade, že sa neúmyselne zaznamenajú informácie o maloletých, správca ich na žiadosť používateľov včas odstráni. V prípade akýchkoľvek potrieb týkajúcich sa spracovania maloletých sa od osoby vykonávajúcej rodičovskú právomoc a / alebo od držiteľa rodičovských práv a povinností (ako sa predpokladá v článku 8 nariadenia 679/16) vyžaduje osobitný súhlas a povolenie.
11) Majiteľ, vedúci a menovatelia
Správcom údajov je Caffè Pavin S.r.l. – v osobe jeho dočasného právneho zástupcu. Ovládač je k dispozícii na vyššie uvedených adresách. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov a správcov údajov sa vedie v kanceláriách kontrolóra údajov.
12) Úradník pre ochranu údajov
Úradník pre ochranu údajov (D.P.O.) sa nevzťahuje na našu organizáciu.
13) Zmeny v tomto vyhlásení
Toto vyhlásenie sa môže zmeniť. Preto vám odporúčame, aby ste toto vyhlásenie pravidelne kontrolovali a odkazovali na najaktuálnejšiu verziu.
Zásady používania súborov cookie
Cookies pozostávajú z častí kódu nainštalovaných v prehliadači, ktoré pomáhajú vlastníkovi pri poskytovaní služby podľa opísaných účelov. Niektoré z účelov, na ktoré sú cookies inštalované, môžu vyžadovať súhlas používateľa.
Ak je inštalácia cookies založená na súhlase, takýto súhlas sa môže kedykoľvek odvolať podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.

In case of any questions please contact me on +421 911 425 373, Michal Škultéty- translator responsible for translation of pavincaffe.com to Slovak language, Pavin Caffe Slovakia brand member
Technické cookies a cookies slúžiace na agregované štatistické účely
Činnosť nevyhnutne potrebná na fungovanie služby
Táto webová stránka používa cookies na uloženie relácie užívateľa a na vykonanie ďalších aktivít, ktoré sú nevyhnutne potrebné na fungovanie tejto webovej stránky, napríklad v súvislosti s distribúciou prenosu.
Činnosť týkajúca sa ukladania preferencií, optimalizácie a štatistík
Tento web používa cookies na uloženie preferencií prehliadania a na optimalizáciu používateľského prehliadania. Medzi tieto cookies patria napríklad tie, ktoré sa používajú na nastavenie jazykových a menových preferencií alebo na správu štatistík prvej strany, ktoré priamo zamestnáva vlastník stránok.
Iné typy cookies alebo tretích strán, ktoré cookies inštalujú
Niektoré z nižšie uvedených služieb zhromažďujú štatistické údaje v anonymizovanej a agregovanej podobe a nemusia si vyžadovať súhlas používateľa alebo ich môže spravovať priamo vlastník – v závislosti od toho, ako sú opísané – bez pomoci tretích strán.
Ak sú medzi nižšie uvedenými nástrojmi uvedené služby tretích strán, môžu sa tieto služby použiť na sledovanie návykov prehliadania používateľov – okrem informácií tu uvedených a bez vedomia vlastníka. Podrobné informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov uvedených služieb.
Právne informácie
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo pripravené na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto webovej stránky.

[get_comandi_cookie_gdpr]